Anunț de participare privind atribuirea contractului de prestări servicii de consultanță

Anunț de participare privind atribuirea contractului de prestări servicii de consultanță

Calarasi, 30/10/2020

Anunț de participare privind atribuirea contractului de prestări
servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și în domeniul managementului de proiect

Subsemnatul, ISTRATE MARCEL, în calitate de administrator al STIMPEX S.A. cu sediul social la adresa: Municipiul Bucuresti, Str. Nicolae Teclu, Nr. 46-48, Sector 3, cu nr. de înmatriculare la O.R.C: J40/2078/19.04.1991, CUI RO326768, Tel: [+40] 213.452.173, e-mail: office@stimpex.ro având în vedere intenția de a depune un proiect de investiții constând în achiziția de echipamente/dotări privind activitatea de productie caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci, semiremorci si alte accesorii ale acestora pentru obținerea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020), vă solicităm prin prezenta transmiterea unei oferte de prestări servicii de consultanță, având în vedere următoarele coordonate:

Tipul contractului: contract de prestări servicii

Obiectul contractului: servicii de consultanță privind:

  • Elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri;
  • Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect.

Durata contractului: Contractul va fi valabil pe întreaga perioada de derulare a proiectului (elaborare, evaluare, contractare si implementare).

Locul de prestare a serviciilor: la sediul/punctul de lucru al prestatorului ales și la sediul/punctul de lucru al beneficiarului.

Valoarea estimata a contractului: 500.000 lei fără TVA.
Prețul ofertat nu poate depăși valoarea estimată și nici nu poate fi majorat pe perioada execuției contractului.

Cerințele minime care trebuie îndeplinite sunt:
§ Operatorii nu trebuie să se afle în conflict de interese conform prevederilor art. 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
§ Candidatul va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (online, in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 zile calendaristice anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor) de pe lângă instanța competentă, din care sa rezulte obiectul de activitate (codul CAEN) aferent prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei documentații de atribuire si pentru care depune oferta. Lipsa prezentării documentului duce automat la descalificarea ofertantului.
§ Pentru implementarea proiectului ofertantul va pune la dispoziție in scopul asigurării obiectului contractului, minim o persoana angajata/colaborator/prestator cu aptitudini, cunoștințe in domeniul elaborării proiectelor cu finanțare din fonduri structurale si al managementului de proiect.

Procedura aplicată: Conform prevederilor OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Elaborarea notei justificative de atribuire: In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016 Secțiunea a 4-a Derularea procedurii competitive, punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, se vor compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate si se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/preț competitiv.

Data și ora limită de depunere a ofertei: 11/11/2020, ora 12:00. Data depunerii ofertei este data primirii acesteia de către achizitor și nu data transmiterii/depunerii la posta sau la curier.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Ofertele se depun personal, prin posta sau prin curier la adresa: Municipiul Bucuresti, Str. Nicolae Teclu, Nr. 46-48, Sector 3, România.

Specificațiile tehnice se pot obține transmițând un e-mail la adresa: office@stimpex.ro
Termenul limita pana la care poate fi solicitata documentația „Specificații tehnice”: 03/11/2020

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie transmisă în scris pe adresa de e-mail office@stimpex.ro sau depuse la sediul Solicitantului: Municipiul Bucuresti, Str. Nicolae Teclu, Nr. 46-48, Sector 3, România.

en_USEnglish